អាណិតណាស់!!! ស្ងាត់មួយរយៈ ស្រាប់តែ នាយក្រិន ធ្លា.ក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពេទ្យគួរឲ្យអាសូរណាស់ ដោយនាយមានជំងឺមួយនេះគឺ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាណិតណាស់!!! ស្ងាត់មួយរយៈ ស្រាប់តែ នាយក្រិន ធ្លា.ក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពេទ្យគួរឲ្យអាសូរណាស់ ដោយនាយមានជំងឺមួយនេះគឺ…(មានវីដេអូ)សមាជិកក្រុមកំប្លែងរបស់លោកពូកុយ គឺនាយ ក្រិន ដែលកំពុងតែរស់នៅយ៉ាតតស៊ូ ក្រោយភរិយាចុះចោល ទុកអោយគាត់ និងកូន៣នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវតស៊ូបន្តរស់នៅ ដើម្បីអនាគតកូនៗ ហើយក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតនាយ ក្រិន ជាខ្លាំង ដោយកើតមកមានមាឌតូចហើយ ឯវាសនាក៏មិនសូវបានល្អទៀត។ដោយលែកនៅថ្ងៃនេះ សមាជិកក្រុមកំប្លែងរបស់នាយ ក្រិន គឺនាយ ធុង បានបង្ហោះសារបង្ហាញអំពីស្ថានភាពកំពុងឈឺធ្ងន់របស់នាយ ក្រិន ដោយនាយបានរៀបរាប់ថា:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជូនពរឲ្យបងឆាប់ជាមានកម្លាំងឡើងវិញណា(បងក្រិន)។ក្នុងនោះនាយ ធុង ក៏បានបញ្ជាក់ថា នាយ ក្រិន សម្រាកព្យាបាលព្រោះគាត់ឈឺពោះវៀ.នធ្លាក់ចូលក្រោមព.ង។ ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនបានខមិនលើកទឹកចិត្តដល់ នាយ ក្រិន និងជូនពអោយនាយឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖