សម្រានមិនលក់ពេញមួយយប់ ព្រោះអាណិតស្ត្រីសម្រាលកូនក្នុងផ្ទះ នៅតំបន់ក្រហម ស្រាប់តែ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រកាសជួយដល់ស្ត្រីនេះជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រានមិនលក់ពេញមួយយប់ ព្រោះអាណិតស្ត្រីសម្រាលកូនក្នុងផ្ទះ នៅតំបន់ក្រហម ស្រាប់តែ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រកាសជួយដល់ស្ត្រីនេះជាទឹកប្រាក់ដល់ទៅ… (មានវីដេអូ)កាលពីយប់ម្សិលមិញថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានស្ត្រីម្នាក់ រស់នៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ទឹងមានជ័យ មានជីវភាពខ្វះខាតទៀត ក៏បានសម្រាលកូននៅក្នុងបន្ទប់តែម្តង បង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្នុងនោះក៏ត្រូវបានអ្នកជិតខាងជួយម្នាក់បន្តិច រហូតបានលើកដាក់កង់បីឥណ្ឌា យកទៅពេទ្យ។គួរបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីខាងលើ ដែលសម្រាលកូននៅក្នុងបន្ទប់ មានកូនតូចមួយទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនទាន់នឹងគ្រប់១ខួបផង ដោយមើលឃើញហើយអាណិត ធ្វើអោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី គេងមិនលក់មួយយប់ ព្រោះខិតដល់ស្ត្រីកំសត់ខាងលើ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានរៀបរាប់ថា:យប់មិញដេកមិនលក់ ចេះតែតាមដានព័ត៌មាន ឃេីញនាងអាយុទេីបតែ១៧ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានកូនតូចអាយុនៅមិនទាន់ បានមួយខួបផងចាប់ផ្តេីមសម្រាលកូបមួយទៀត ដោយមានការខ្វះខាតថវិការ អ្នកជិតខាងប្រកាស់ស្វែងរកជំនួយ ខ្ញុំក៏ជួយ១០០ដុល្លារសាកមេីលទៅ ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដល់ឬមិនដល់ក្តី នាំគ្នាអនុមោទនាបុណ្យផងទៅចុះ (អ្នកក្រកូនញឹក)៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖