ទឹកចិត្តជាឪពុកម្តាយ លូនផង ក្រាបផង ផ្លោះរបងតាមដានមើលកូនៗនៅក្នុងសាលា ក្រោយពីបិទសាលាអស់រយៈពេលជាង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកចិត្តជាឪពុកម្តាយ លូនផង ក្រាបផង ផ្លោះរបងតាមដានមើលកូនៗនៅក្នុងសាលា ក្រោយពីបិទសាលាអស់រយៈពេលជាង…(មានវីដេអូ)ចិន៖ ក្រោយពីមានការបិទសាលាអស់រយះពេលជាច្រើនខែកន្លងមក ថ្មីៗនេះ ក្នុងថ្ងៃទី០២ខែកញ្ញា ប្រទេសចិនធ្វើការបើកសាលាឡើងវិញ ប្រទេសចិនធ្វើការបើកសាលាឡើងវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការត្រលប់ទៅសាលារបស់ពួកគេវិញបាន។ កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី០៣ កញ្ញា ការបើកសាលាសម្រាប់កុមារតូចៗក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញផងដែរ។ ដោយឡែកបើយោងតាមវីដេអូដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានចិន South China Moning Post បានបង្ហាញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នូវទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាមួយ ក៏បានបង្ហាញពីអាណាព្យាបាលជាច្រើននាក់ នៅតាមរបងសាលា ដែលកំពុងតែមានការខ្វាយខ្វល់ចំពោះកូនៗរបស់ពួកគេ នៅក្នុងថ្ងៃចូលរៀនជាលើកដំបូង។ បើយោងទៅតាមវីដេអូមួយនោះ បានបង្ហាញពីគ្រប់ទម្រង់កាយវិការរបស់ឪពុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដាយទាំងនោះក្នុងការមើលកូនរបស់ខ្លួនពីរបងសាលារៀន ដោយអ្នកខ្លះ ធ្វើការឡើងរបងសាលារៀន អ្នកខ្លះលោតអើតមើល អ្នកខ្លះលូនក្រាប អ្នកខ្លះលើកកាំម៉េរ៉ាថត សកម្មភាពកូនៗរបស់ខ្លួនពីចម្ងាយផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖ https://www.facebook.com/watch/?v=364014682108041&_rdc=1&_rdr