ពិតជាមិនធម្មតាមែន!!! គ្រាន់តែរកទីផ្សារ លក់ផ្លែធុរេនមួយមុខ ទៅចិន រដ្ឋាភិបាលថៃ ចំណេញកប់ក្តោង រហូតទៅដល់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាមិនធម្មតាមែន!!! គ្រាន់តែរកទីផ្សារ លក់ផ្លែធុរេនមួយមុខ ទៅចិន រដ្ឋាភិបាលថៃ ចំណេញកប់ក្តោង រហូតទៅដល់….វិស័យនាំចេញទំនិញ ហូបផ្លែ បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នា ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការជួយទ្រទ្រង់ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេស ថៃ ខណៈពេលដែលកូវីដ-១៩ កំពុង រាតត្បាត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះថៃបាន បង្ហើបឱ្យដឹងថា ខ្លួនមានគោលដៅ រកប្រាក់ឱ្យបាន ៥,៥ ពាន់លាន ដុល្លារ ពីវិស័យនាំចេញ ផ្លែឈើ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ។បើទោះបីជាកំពុង ជួបបញ្ហាកូវីដ តែការនាំចេញផ្លែឈើ របស់ថៃទៅកាន់ទីផ្សារបរទេស ហាក់ពុំមាន ការរាំងស្ទះ នោះឡើយ ដោយនៅតែអាច កើបលុយ បាន រាប់លានដុល្លារ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីនេះ ទៅទៀត ប្រទេសថៃបានបង្ហើបឱ្យដឹងថា នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិន បានក្លាយជាទីផ្សារនាំចេញ ផ្លែឈើធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃ ជាពិសេសគឺការនាំចេញផ្លែទុរេន ។ដោយគិតត្រឹម ថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថៃ បានបង្ហើបឱ្យដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រឹមនាំចេញ ផ្លែឈើទៅប្រទេសចិន ថៃអាច រកចំណូលបានជាង ប្រមាណ ១,៤ ពាន់លានដុល្លារ ដែលកើនឡើង ប្រមាណជាង ៧៣% បើប្រៀបធៀប នឹងថ្ងៃខែដដែលឆ្នាំមុន ។ក្នុងនោះទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត ១ ពាន់លានដុល្លារគឺបាន មកពីការលក់ផ្លែទុរេន តែមួយមុខ ដែលមានការកើន ឡើង ជាង ១៤០% បើធៀប ទៅឆ្នាំមុន ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​