កុំដាច់ចិត្តអូសរំលង់អី!!! អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” បានឆ្លងកូវីដ១៩ដំណាក់ការធ្ងន់ធ្ងរ ដោយស៊ីសួតជិតមួយចំហៀង ពេលនេះកំពុងត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ ដោយត្រូវចំណាយថវិការក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនរហូតទៅដល់…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំដាច់ចិត្តអូសរំលង់អី!!! អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” បានឆ្លងកូវីដ១៩ដំណាក់ការធ្ងន់ធ្ងរ ដោយស៊ីសួ.តជិតមួយចំហៀ.ង ពេលនេះកំពុងត្រូវការថវិកាជាបន្ទាន់ ដោយត្រូវចំណាយថវិការក្នុងមួយថ្ងៃចំនួនរហូតទៅដល់…..លោក អ៊ឹម រតនៈ អ្នកនិពន្ធបទ “ស៊ូឃ្លាត” ពេលនេះធ្លា.ក់ខ្លួនឈឺ ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស.ង្គ្រោះបន្ទា.ន់ បន្ទាប់ពីបានឆ្ល.ងជំ.ងឺកូវីដ១៩ កំរិតធ្ង.ន់ ដោយជំ.ងឺនេះ បានវា.យលុ.កទៅដល់សួត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើតាមគណនេយ្យហ្វេសបុកតន្ត្រីករ លោកSambath Bun នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែតុលានេះ បានឲ្យដឹងបែបនេះថា៖សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅចាំបានទេ លោកអុឹម រតន:ហៅ “Tin Mark” ម្ចាស់បទចំរៀង”ស៊ូឃ្លាត” បានឆ្លងជំ.ងឺកូវី.ឌ-19 កំរិតឆ្ងន់ដែលវីរុសនេះបានវា.យលុ.កសួតសុីអស់ជិតមួយចំហៀង ឥឡូវកំពុងសំរាកព្យាបាលនៅពេទ្យឯកជនមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់$១២០០ក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលជាបន្ទុ.កដ៏ធ្ង.ន់ដល់គាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងគាត់មិនមានប្រាក់ចំណូលសោះខាងការងារសិល្ប:ជាង8ខែមកហេីយ!🙏ប្រសិនបេីពុកម៉ែបងប្អូនគោរពស្រលាញ់ដល់គាត់សូមមេត្តាជួយជាទឹកប្រាក់បន្តិចបន្តួចតាមរយ:អាក់ខោន ABA គាត់ផ្ទាល់ : 000785157 IM RATTNAK សូមកុំភ្លេច3កុំ3ការពារ តាមការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាល សូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំលេងសេីចជាមួយជំ.ងឺដ៏កា.ចសា.ហាវនេះអោយសោះ! សូមព្រះប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​